Prace nadesłane zaznaczone są kolorem

Opisy badań

Badania dostępne w grze Stronghold Kingdoms podzielone są na cztery działy:

 • Przemysł (160 badań)
 • Militaria (212)
 • Rolnictwo (96)
 • Edukacja (221)

Daje nam to łącznie 689 (!) badań, które na nas czekają. Na niektóre badania niestety to my musimy czekać, gdyż są dostępne dopiero od odpowiedniego poziomu.

Przemysł

 • Zacznijmy od działu Przemysł, w którym znajdują się jedne z podsta­wowych i najbardziej potrzebnych badań dotyczących surowców, broni, czy organizacji bankietów.
 • Wydobywanie kamienia umożliwia nam budowanie kamieniołomów, jednak każdy gracz rozpoczynając grę, ma już zbadany pierwszy poziom, więc od razu może stawiać kamieniołomy. Z każdym kolejnym poziomem tego badania jesteśmy w stanie zwiększyć wydobycie kamienia z naszych kamieniołomów.
 • Leśnictwo również od początku gry jest na poziomie pierwszym. Umożliwia nam stawianie chatek drwala i gromadzenie drewna. Z każdym kolejnym poziomem nasi drwale są w stanie przynieść do składu zapasów więcej drewna dziennie.
 • Narzędzia zmniejszają koszt budynków, które stawiamy w naszych wioskach. Odblokowują również badania dotyczące wydobycia smoły, czy żelaza.
 • Wydobycie żelaza umożliwia nam stawianie kopalni żelaza w wioskach posiadających rudy żelaza. Kolejne po­ziomy tego badania zwiększają oczy­wiście produkcję w naszych kopal­niach. Jest dostępne dopiero po osiągnięciu 5 poziomu (Kmieć).
 • Wydobycie smoły pozwala na budo­wanie odkrywek smoły w wioskach, które mają tereny bagienne. Wraz z rozwojem tego badania zwiększamy produkcję tego surowca. To badanie odblokowujemy zyskując poziom 12 (Radny).
 • Bankietowanie daje nam dostęp do nowych rzeczy, których możemy użyć przy organizacji bankietów, dzięki czemu zyskamy z nich więcej punktów honoru. Odblokowuje również możli­wość badania i stawiania nowych budynków niezbędnych do produkcji towarów używanych przy okazji bankietów. Badanie to odblokowujemy osiągając poziom 4 (Wieśniak), a kolejne jego poziomy z każdą kolejną rangą, którą zdobywamy.
 • Polowanie umożliwia nam stawianie chatek myśliwskich, które będą produ­kowały dla nas sarninę potrzebną do organizacji bankietów. Kolejne poziomy oczywiście zwiększają produkcję tego mięsa. Badanie to odblokowujemy zyskując poziom 4 (Wieśniak).
 • Stolarstwo pozwala na budowanie w wioskach budynków stolarzy, którzy będą dla nas robić meble wykorzy­stywane przy organizacji bankietów. Kolejne poziomy zwiększają produkcję tych mebli. Do odblokowania tego badania potrzebujemy poziomu 6 (Chłop pańszczyźniany).
 • Tłuczenie metalu umożliwia budowanie warsztatów, w których tworzy się różne przedmioty metalowe wykorzystywane przy okazji bankietów (garnki, dzbany). Następne poziomy zwiększają pro­dukcję. Poziom 8 (Obywatel) pozwala nam odblokować to badanie.
 • Krawiectwo pozwala nam na stawianie budynków, w których pracują krawco­wie szyjący ubrania potrzebne na bankietach. Kolejne poziomy zwiększają produkcję. Badanie to odblokowujemy zyskując poziom 10 (Szlachcic).
 • Produkcja wina umożliwia nam sta­wianie winnic (w odpowiednim rodzaju wioski) potrzebnych do produkcji wina, które nasi poddani piją na bankietach. Następne poziomy zwiększają pro­dukcję wina. Do odblokowania tego badania potrzebujemy poziomu 12 (Radny).
 • Zbieranie soli pozwala na stawianie specjalnych rondli (w odpowiednim rodzaju wioski), do których zbierana jest sól wykorzystywana przy orga­nizacji bankietów. Kolejne poziomy zwiększają zbieranie soli. Badanie to odblokowujemy osiągając poziom 14 (Paź).
 • Handel przyprawami daje nam dostęp do specjalnych doków, gdzie dostarcza się różne przyprawy używane na ban­kietach. Kolejne poziomy zwiększają ilość otrzymywanych przypraw. Do odblokowania tego badania wymagany jest poziom 15 (Giermek).
 • Handel jedwabiem pozwala na budowę doków, pozwalających na importowanie jedwabiu wykorzystywanego przy organizacji bankietów. Każdy kolejny poziom zwiększa ilość otrzymywanego jedwabiu. Aby odblokować to badanie wymagany jest poziom 16 (Rycerz).
 • Produkcja broni zwiększa produkcję wszystkich rodzajów broni, a także odblokowuje wytwarzanie poszcze­gólnych rodzajów broni.
 • Produkcja łuków pozwala na budowanie warsztatów łuczniczych, w których rzemieślnicy wytwarzają dla nas łuki. Kolejne poziomy zwiększają produkcję łuków. Badanie to odblokowujemy osiągając poziom 6 (Chłop pańszczy­źniany).
 • Produkcja zbroi umożliwia stawianie warsztatów płatnerskich, w których wy­twarzane są zbroje dla naszych żoł­nierzy walczących wręcz. Każdy kolejny poziom zwiększa produkcję. Do odblo­kowania tego badania wymagany jest poziom 11 (Rolnik).
 • Wytwarzanie grot daje możliwość budo­wania warsztatów grotniczych, w któ­rych wytwarza się piki. Następne pozio­my zwiększają produkcję pik. Poziom 11 (Rolnik) odblokowuje to badanie.
 • Kowalstwo pozwala na stawianie war­sztatów kowalskich, gdzie wytwarza się miecze. Kolejne poziomy zwiększają pro­dukcję mieczy. Do odblokowania te­go badania wymagany jest poziom 13 (Pan).
 • Mechanizmy oblężnicze pozwalają na budowanie warsztatów machin oblę­żniczych, gdzie wytwarza się katapulty. Kolejne poziomy zwiększają produkcję katapult. Aby odblokować to badanie musimy mieć poziom 15 (Giermek).

Militaria

 • Kolejnym działem są Militaria, gdzie znajdziemy badania dotyczące naszego zamku, armii, czy zwiadowców.
 • Budowanie zamku zwiększa poziom naszej siedziby, z której wystrzeliwane są strzały z coraz większą prędkością. Odblokowuje również wiele badań dotyczących obrony naszego zamku.
 • Fortyfikacja pozwala na stawianie nowych struktur w naszym zamku. Te budowle to drewniane mury, drewniana brama, drewniane wieżyczki, kamienne mury, wieżyczki obserwacyjne, małe wieże, bramy kamienne, duże wieże oraz ogromne wieże.
 • Skarbiec zwiększa czas, jaki potrzebuje wrogi gracz, aby ograbić nas podczas ataku na nasz zamek. Dzięki temu mamy większe szanse na obronienie się.
 • Obrona zwiększa odporność łuczników broniących zamku oraz odblokowuje dodatkowe budowle wykorzystywane do obrony zamku (koszary, wilcze doły, kotły z wrzącym olejem, fosa).
 • Dyplomacja zwiększa szanse na zatrzymanie ataku przeciwnika kompu­terowego - maksymalnie 50% szans. Do odblokowania tego badania wyma­gany jest poziom 5 (Kmieć).
 • Konstrukcja zwiększa prędkość budo­wania w zamku. Aby odblokować to badanie musimy mieć poziom 11 (Rolnik).
 • Wypad wojsk pozwala na rajdy rycerzy, którzy wyjeżdżają z siedziby, aby bronić naszego zamku. Każdy kolejny poziom dodaje jednego rycerza (maksymalnie 10). Wymagany jest poziom 12 (Radny), aby odblokować to badanie.
 • Wódz zwiększa maksymalny rozmiar naszej armii (do 500 jednostek). Odblokowuje również dostęp do innych badań związanych z żołnierzami.
 • Pobór do wojska pozwala na rekrutację uzbrojonych wieśniaków. Kolejne poziomy zwiększają odporność wie­śniaków.
 • Łuk umożliwia rekrutację łuczników. Kolejne poziomy tego badania zwiększają odporność łuczników. Do odblokowania tego badania wymagany jest poziom 6 (Chłop pańszczyźniany).
 • Pika pozwala na rekrutację pikinierów. Następne poziomy zwiększają ich odporność. Wymagany poziom do odblokowania badania to poziom 11 (Rolnik).
 • Miecz daje nam możliwość rekrutacji mieczników. Kolejne poziomy zwię­kszają ich odporność. Do odblokowania badania potrzebujemy poziomu 13 (Pan).
 • Katapulta pozwala na rekrutację katapult. Kolejne poziomy zwiększają prędkość ich strzałów. Aby uzyskać dostęp do tego badania musimy mieć poziom 15 (Giermek).
 • Zwiadowcy dają możliwość rekrutacji zwiadowców oraz odblokowują dostęp do badań z nimi związanych. Następne poziomy zwiększają liczbę zwiadowców, których możemy używać w jednej wiosce (maksymalnie 8).
 • Przeszukiwanie zwiększa ilość towarów, jakie zwiadowcy są w stanie zabrać ze sobą po dotarciu do celu na mapie.
 • Jeździectwo zwiększa prędkość z jaką poruszają się zwiadowcy po mapie. Do odblokowania tego badania potrzebny jest poziom 3 (Kmiotek).
 • Grabienie zwiększa ilość surowców, jakie jesteśmy w stanie ukraść przeci­wnikowi w czasie ataku na jego zamek. Odblokowuje badanie Plądrowanie.
 • Plądrowanie zwiększa ilość budynków, które możemy zniszczyć w czasie ataku na innego gracza (maksymalnie do 8 budynków).
 • Przemarsz zwiększa prędkość z jaką poruszają się nasze armie (bez kapitana) po mapie.
 • Dowództwo pozwala na posiadanie większej ilości wiosek. Do odblo­kowania pierwszego poziomu tego badania wymagany jest poziom 12 (Radny), ostatnie poziomy wymagają rangi 22 (Książę).
 • Kapitanowie umożliwiają rekrutację kapitanów, którzy są potrzebni do przejęcia, czy zniszczenia wrogiej wioski. Do odblokowania wymagany jest poziom 12 (Radny) i zbadany poziom 1 badania Dowództwo.
 • Taktyka pozwala na korzystanie z róż­nych, dodatkowych umiejętności kapitanów.
 • Logistyka zwiększa prędkość, z jaką poruszają się armie z kapitanem po mapie. Do odblokowania potrzebny jest poziom 12 (Radny).

Rolnictwo

 • Następny dział to Rolnictwo, gdzie znajdują się badania dotyczące produkcji żywności.
 • Sadownictwo daje możliwość budowania sadów oraz zwiększa produkcję jabłek.
 • Hodowla bydła pozwala na stawianie gospodarstw mleczarskich oraz zwię­ksza produkcję sera. Do odblokowania wymagany jest poziom 2 (Prostak).
 • Rybołówstwo daje dostęp do nabrzeża i zwiększa połów ryb. Wymagany jest poziom 12 (Radny). Budynki te można stawiać jedynie w odpowiednich rodzajach wiosek.
 • Pług zwiększa produkcję jabłek, pszenicy, chmielu i warzyw. Odbloko­wuje również inne badania dotyczące farm chmielu, pszenicy, czy warzyw. Wymagany jest poziom 2 (Prostak).
 • Hodowla chmielu umożliwia budowanie browarów i zwiększa produkcję piwa. Wymagany jest poziom 3 (Kmiotek).
 • Hodowla pszenicy pozwala na stawianie piekarni i zwiększa produkcję chleba. Do odblokowania tego badania potrzebny jest poziom 8 (Obywatel).
 • Uprawa warzyw daje dostęp do farm warzywnych i zwiększa ich produkcję. Wymagany jest poziom 9 (Mieszczanin).
 • Browarnictwo zwiększa produkcję piwa. Wymagany jest poziom 12 (Radny).
 • Piekarnia zwiększa produkcję chleba. Wymagany jest poziom 13 (Pan).
 • Hodowla zwierząt zwiększa produkcję mięsa i sera. Do odblokowania potrzebny jest poziom 3 (Kmiotek). Daje dostęp do badań Chów świń oraz Wyrabianie wędlin.
 • Chów świń umożliwia budowanie chlewu i zwiększa produkcję mięsa ze świń. Wymagany jest poziom 7 (Poddany).
 • Wyrabianie wędlin zwiększa produkcję mięsa ze świń. Wymagany jest poziom 10 (Szlachcic).

Edukacja

 • Ostatnim działem jest Edukacja, gdzie znajdziemy badania dotyczące religii, dekoracji, pojemności składu zapasów, itp.
 • Matematyka zmniejsza czas potrzebny do ukończenia kolejnych badań. Odblokowuje również inne badania – Architektura, Gildie Kupców, Inżynieria.
 • Inżynieria zwiększa pojemność wszy­stkich budynków. Wymagany jest poziom 4 (Wieśniak). Odblokowuje inne badania - Pojemność składu zapasów, Pojemność spichlerza, Pojemność Ratu­sza, Pojemność Karczmy, Pojemność Zbrojowni, Pojemność mieszkań.
 • Pojemność składu zapasów zwiększa ilość surowców, które mogą być składowane w składzie zapasów. Wymagany jest poziom 5 (Kmieć).
 • Pojemność spichlerza zwiększa ilość żywności, jaka może być składowana w spichlerzu. Wymagany jest poziom 6 (Chłop pańszczyźniany).
 • Pojemność ratusza zwiększa ilość towarów potrzebnych do bankietów, jaka może być składowana w ratuszu. Wymagany jest poziom 7 (Poddany).
 • Pojemność karczmy zwiększa ilość składowanego piwa. Wymagany jest poziom 8 (Obywatel).
 • Pojemność zbrojowni zwiększa ilość broni składowanej w zbrojowni. Wymagany jest poziom 9 (Mieszczanin).
 • Pojemność mieszkań daje więcej miejsca w mieszkaniach dla chłopów. Wymagany jest poziom 10 (Szlachcic).
 • Gildie kupców umożliwiają budowanie targowisk, handlowanie ze stolicą własnej parafii oraz zwiększają ilość kupców na jednym targowisku (maksymalnie 5). Wymagany jest poziom 5 (Kmieć). Badanie to odblokowuje inne, a mianowicie Transport oraz Handel.
 • Transport zwiększa prędkość z jaką poruszają się kupcy po mapie. Wymagany jest poziom 12 (Radny).
 • Handel daje możliwość handlowania poza swoją parafią. Wymagany jest poziom 11 (Rolnik). Każdy kolejny poziom badania wymaga rangi o jedną wyżej.
 • Architektura zwiększa prędkość z jaką budowane są budynki w naszej wiosce. Wymagany jest poziom 10 (Szlachcic).
 • Sztuka zwiększa ilość honoru generowanego w wiosce dziennie poprzez zwiększanie mnożnika honoru (maksymalnie +60 do mnożnika). Odblokowuje również inne badania – Filozofia, Teologia, Literatura oraz Dekoracje.
 • Dekoracje umożliwiają nam budowanie nowych dekoracji w naszej wiosce, które zwiększają mnożnik honoru. Te budynki to : Kwietniki, Gołębniki, Kamienne posągi, Ogrody czy Pozłacane posągi.
 • Literatura umożliwia stawianie budynków przeznaczonych do rozrywki, które zwiększają popularność w naszych wioskach. Wymagany jest poziom 6 (Chłop pańszczyźniany). Dostępne budynki to: Teatr, Błazen nadworny, Tańczący niedźwiedź, Altana trubadurów, Gaik.
 • Teologia pozwala na gromadzenie punktów wiary oraz na budowanie budynków religijnych jak kościoły, czy krzyże. Wymagany jest poziom 8 (Obywatel). Odblokowuje takie badania jak Pielgrzymka, Wyświęcenie, Chrzest, Małżeństwo, Bierzmowanie, Eucharystia, Spowiedź, czy Najwyższe namaszczenie.
 • Wyświęcenie pozwala na powołanie mnicha. Kolejne poziomy zwiększają ilość mnichów w wiosce (maksy­malnie 8).
 • Pielgrzymka zwiększa prędkość z jaką mnisi poruszają się po mapie.
 • Chrzest umożliwia mnichom korzystanie z umiejętności „Odnowa”, dzięki czemu mogą oni usuwać plagi, które nawiedzają różne parafie. Kolejne poziomy zwiększają ilość plag jakie może usunąć jeden mnich.
 • Małżeństwo umożliwia mnichom korzystanie z umiejętności „Błogosła­wieństwo”, dzięki czemu mogą oni na pewien czas zwiększyć popularność we wszystkich wioskach danej parafii. Kolejne poziomy zwiększają czas błogosławieństwa.
 • Bierzmowanie umożliwia mnichom korzystanie z umiejętności „Inkwi­zycja”, dzięki czemu mogą oni na pewien czas zmniejszyć popularność we wszystkich wioskach danej parafii. Kolejne poziomy zwiększają czas inkwizycji.
 • Eucharystia umożliwia mnichom korzystanie z umiejętności zakazującej atakowania danej wioski czy stolicy (nie powstrzyma to wysłanych już ataków). Pierwszy poziom wystarcza do nakła­dania tego zakazu na nasze wioski niezależnie od naszego poziomu. Kolejne poziomy badania pozwalają na pomaganie graczom o coraz to wyższych rangach.
 • Spowiedź umożliwia mnichom korzystanie z umiejętności „Rozgrze­szenie”, dzięki czemu mogą oni zmniejszyć ilość godzin nałożonej na daną wioskę ekskomuniki. Kolejne poziomy zwiększają ilość godzin ekskomuniki, które może znieść jeden mnich.
 • Najwyższe namaszczenie umożliwia mnichom korzystanie z umiejętności „Ekskomunika”, dzięki czemu mogą oni nakładać ją na poszczególne wioski i znosić na daną ilość godzin wszystkie umiejętności mnichów w danej wiosce. Kolejne poziomy zwiększają ilość godzin ekskomuniki, które może nałożyć jeden mnich.
 • Filozofia zmniejsza ilość złota jaką musimy zapłacić za punkty badań. Wymagany jest poziom 13 (Pan).
 • Sprawiedliwość umożliwia stawianie budynków przeznaczonych do karania, które dają dodatkowe punkty do mnożnika honoru, jednak odbierają trochę popularności. Wymagany jest poziom 16 (Rycerz). Dostępne budynki to: Dyby, Płonący stos, Łoże tortur, czy Szubienica.

Lutel

Reklama

Premiery

 • Pudełko Stronghold Crusader 2
  Polska premiera:
  23 Wrzesień 2014
  Premiera światowa:
  23 Wrzesień 2014
 • Pudełko Stronghold Kingdoms
  Polski świat:
  5 Kwiecień 2013
  Premiera światowa:
  17 Październik 2012
 • Pudełko Stronghold 3
  Polska premiera:
  25 Październik 2011
  Premiera światowa:
  25 Październik 2011
 • Pudełko Stronghold Crusader Extreme
  Polska premiera:
  19 Wrzesień 2008
  Premiera światowa:
  28 Maj 2008
 • Pudełko Stronghold Legends
  Polska premiera:
  15 Grudzień 2006
  Premiera światowa:
  24 Październik 2006
 • Pudełko Stronghold 2
  Polska premiera:
  8 Marzec 2006
  Premiera światowa:
  19 Kwiecień 2005
 • Pudełko Stronghold Crusader
  Polska premiera:
  18 Październik 2003
  Premiera światowa:
  24 Wrzesień 2002
 • Pudełko Stronghold
  Polska premiera:
  1 Grudnia 2001
  Premiera światowa:
  18 Październik 2001
W górę!

2001-2024 © stronghold.net.pl

Na stronie stronghold.net.pl wykorzystujemy ciasteczka. Jeśli jeszcze nie masz dość tego typu komunikatów, więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies. zamknij